PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA BEZPIECZNEJ SZKOŁY

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny:
częste mycie rąk,

  • unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
  • obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki,
  • regularne mycie i dezynfekcja pomieszczeń szkoły.
  • uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek, ale w miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

I. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego zawierające szczegółowe zalecenia związane z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, a także postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.
https://gis.gov.pl/aktualnosci/bezpieczny-powrot-do-szkol-wytyczne-men-mz-i-gis-dla-publicznych-i-niepublicznych-szkol-i-placowek-od-1-wrzesnia-2020-r/

II. Q&A – Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek 1 września 2020 r.
https://www.gov.pl/web/edukacja/Q-A-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020

III. Rekomendacje Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla szkół na rok szkolny 2020/2021

WEJŚCIE/ WYJŚCIE Z PLACÓWEK

W miarę możliwości korzystać z co najmniej dwóch wejść/ wyjść z placówki w celu sprawnej komunikacji uczniów i personelu szkoły

Dystrybutory ze środkiem dezynfekcyjnym umieszczone przy każdym wejściu/wyjściu ze szkoły

Kontrola osób wchodzących i wychodzących z placówki przez wyznaczonych pracowników szkoły (ograniczeni ruchu osób na terenie szkoły w tym osób postronnych)

KLASY LEKCYJNE

Systematyczne wietrzenie sali lekcyjnych w czasie przerw, a w razie konieczności częściej

Systematyczna dezynfekcja powierzchni dotykowych przez wyznaczoną osobę z personelu szkoły

W miarę możliwości:

Zachowanie dystansu ok. 1,5 m pomiędzy stanowiskami uczniowskimi podczas prowadzenia zajęć lub rozważenie wyposażenia stanowisk uczniowskich w przyłbicę dla każdego ucznia/ nauczyciela

Przypisanie sali lekcyjnej do jednej klasy lub określonych klas

Częstsza dezynfekcja powierzchni dotykowych w klasopracowniach tematycznych

Organizowanie zajęć z wychowania fizycznego na świeżym powietrzu w możliwie najdłuższym okresie czasu, stosownie do warunków atmosferycznych.

PRZESTRZENIE WSPÓLNE

Systematyczna dezynfekcja powierzchni dotykowych przez wyznaczoną osobę z personelu szkoły

Podczas przerw międzylekcyjnych, przy braku możliwości zachowania dystansu ok. 1,5 m należy rozważyć stosowanie masek zarówno przez uczniów jak i personel szkoły

Przy dużym zatłoczeniu korytarzy szkolnych podczas przerw międzylekcyjnych należy udostępnić uczniom klasy lekcyjne z jednoczesnym obowiązkiem wietrzenia pomieszczeń

W stołówkach szkolnych zaleca się opracowanie harmonogramu zmianowego wydawania posiłków, z uwzględnieniem grup klasowych

Obowiązkowe

Zabezpieczenie stałej dostępności środków do utrzymania higieny osobistej w sanitariatach szkolnych,

Środki dezynfekcyjne przy wejściu do szkoły, przed salą gimnastyczną, w ciągach komunikacyjnych oraz na świetlicy i przy wejściu do stołówki.