Arrow
Arrow
Slider

Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI


Regulamin rekrutacji dotyczy zakwalifikowania uczniów /uczennic naszej szkoły do udziału w projekcie i odbycia 2 tygodniowych praktyk zawodowych w zakładach pracy w Hiszpanii, w ramach projektu „Europejskie praktyki drogą do sukcesu” programu Erasmus+.

Rekrutacja będzie realizować zasadę równych szans oraz wspierać uczniów ze środowisk defaworyzowanych. Udział w projekcie jest bezpłatny.
W projekcie uczeń/uczennica może uczestniczyć tylko jeden raz.
Rekrutacja będzie prowadzona 4 razy, przed wyjazdem każdej z grup.
Harmonogram działań /charakter uczestników:
1 grupa:
rekrutacja: październik 2018 (Dokonując selekcji uczniów będą brane pod uwagę wyniki nauczania oraz zachowania z II semestru klasy drugiej)
planowane daty praktyk: 29.04.2019 - 11.05.2019
ilość uczestników: 19
technik informatyk - 10
technik żywienia i usług gastronomicznych - 9
2 grupa:
rekrutacja: październik 2018 (Dokonując selekcji uczniów będą brane pod uwagę wyniki nauczania oraz zachowania z II semestru klasy drugiej)
planowane daty praktyk: 13.05.2019 - 24.05.2019
ilość uczestników: 21
technik informatyk – 5
technik obsługi turystycznej - 11
technik usług fryzjerskich – 5
3 grupa:
rekrutacja: styczeń / luty 2019 (Dokonując selekcji uczniów będą brane pod uwagę wyniki nauczania oraz zachowania z I semestru klasy drugiej)
planowane daty praktyk: 16.09.2019 - 27.09.2019
ilość uczestników: 19
technik usług fryzjerskich – 7
technik obsługi turystycznej - 5
technik żywienia i usług gastronomicznych - 7
4 grupa:
rekrutacja: październik 2019 (Dokonując selekcji uczniów będą brane pod uwagę wyniki nauczania oraz zachowania z II semestru klasy drugiej)
planowane daty praktyk: 10.05.2020 - 23.05.2020
ilość uczestników: 19
technik informatyk – 14
technik obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych
Do uczestnictwa w projekcie będą rekrutowani uczniowie/uczennice z klas technikalnych, którzy odpowiednio w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020 będą uczęszczać do klas 3 technikum.
1. Praktyki zawodowe odbyte w Hiszpanii będą obejmowały część zakresu materiału nauczania z przedmiotu: praktyka zawodowa, obowiązującego w danym zawodzie w ZSP nr 1 w Tarnobrzegu.
2. Praktyki zawodowe odbyte w Hiszpanii, po uznaniu efektów uczenia się dla mobilności, będą zaliczone jako część praktyki zawodowej obowiązującej wg programu nauczania w ZSP nr 1 w Tarnobrzegu.
3. Uczniowie/uczennice ZSP 1 w Tarnobrzegu zostaną poinformowani o rozpoczęciu rekrutacji oraz o wynikach rekrutacji na stronie internetowej szkoły www.zsp1.tarnobrzeg.pl oraz przez nauczycieli przedmiotów zawodowych i wychowawców klas objętych projektem.
4. Aby wziąć udział w rekrutacji należy w wyznaczonym terminie zgłosić się do koordynatora projektu (lub wyznaczonej przez niego osoby) i potwierdzić chęć udziału własnoręcznym podpisem na „Liście zgłoszeniowej” (załącznik nr 1 do regulaminu).
5. Komisja Rekrutacyjna uzupełni Karty Rekrutacji (załącznik nr 2 do regulaminu).
6. Dokonując rekrutacji uczniów/uczennic będą brane pod uwagę następujące kryteria wyboru i skala oceniania:
Zachowanie - max 20 pkt:
- wzorowe -20 pkt,
- bardzo dobre - 15 pkt,
- dobre - 10 pkt,
- poprawne - 5 pkt.
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych - max 30pkt:
- celujący - 30 pkt,
- bardzo dobry - 25 pkt,
- dobry - 20 pkt,
- dostateczny - 10 pkt,
- dopuszczający - 5 pkt.
Średnia ocen z języka angielskiego - max 20pkt:
- celujący - 20 pkt,
- bardzo dobry - 18 pkt,
- dobry - 15 pkt,
- dostateczny - 10 pkt,
- dopuszczający - 5 pkt.
Zaangażowanie w życie szkoły i środowiska lokalnego - max 30 pkt (udział w konkursach, zawodach i akademiach; reprezentowanie szkoły w środowisku zewnętrznym; społeczne organizowanie i wykonywanie dodatkowych przedsięwzięć oraz pracy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego):
-bardzo duże - max 30 pkt: (udział w konkursach, zawodach i akademiach; reprezentowanie szkoły w środowisku zewnętrznym; społeczne organizowanie i wykonywanie dodatkowych przedsięwzięć oraz pracy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.)
- średnie - 20 pkt (uczestniczy nieobowiązkowo w pracy na rzecz szkoły oraz w konkursach szkolnych)
- słabe i/lub żadne - 10 pkt i/lub 0 pkt (uczestniczy w obowiązkowych pracach na rzecz szkoły i / lub środowiska lokalnego)
Uczeń defaworyzowany- max 20 pkt
(ze względu na: trudności edukacyjne, stan ekonomiczny rodziny, przeszkody społeczne, miejsce zamieszkania):
- uczeń / uczennica posiada opinię poradni o specyficznych trudnościach w uczeniu się (załączyć dokument: opinię PPP):
TAK - 5 pkt
NIE - 0 pkt
- rodzina ucznia/uczennicy korzysta z pomocy opieki społecznej (załączyć dokument: zaświadczenie rodziców / opiekunów prawnych o korzystaniu z pomocy opieki społecznej):
TAK - 5 pkt
NIE - 0 pkt
- uczeń/uczennica jest sierotą lub półsierotą:
TAK - 5 pkt
NIE - 0 pkt
- uczeń/uczennica mieszka na wsi:
TAK - 5 pkt
NIE - 0 pkt

Uczniowie/uczennice podczas rekrutacji będą mogli/ły uzyskać maksymalnie 120 pkt.
Do udziału w projekcie zakwalifikują się uczniowie/uczennice z uzyskaną najwyższą ilością punktów.
7. „Lista zakwalifikowanych” oraz „Lista rezerwowa” zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły www.zsp1.tarnobrzeg.pl oraz w klasach przystępujących do projektu, z przebiegu rekrutacji i uzyskanych wyników zostanie sporządzony protokół.
8. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Projekcie pierwszeństwo zakwalifikowania się do wyjazdu mają uczniowie/uczennice z „ Listy rezerwowej”, którzy posiadają najwyższą ilość punktów.
9. Beneficjent ma możliwość, jeśli uzna za właściwe, dokonać zmiany zaproponowanych uczestników w trakcie Projektu (sytuacje losowe, wysoka absencja na kursach – brak zaliczenia kursów).
10. W przypadku jeśli uczeń/uczennica nie zgadza się z decyzją Komisji Rekrutacyjnej w/s rekrutacji uczestników, ma prawo do odwołania się od decyzji. Termin odwołania to 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Należy złożyć pismo do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły ma 7 dni na udzielenie odpowiedzi.
11. Skład Komisji Rekrutacyjnej:
przewodniczący: dyrektor szkoły, członkowie: kierownik szkolenia praktycznego, wychowawca, nauczyciele języków obcych i przedmiotów zawodowych.

Wszystkie informacje na temat rekrutacji i Projektu dostępne na stronie internetowej: www.zsp1.tarnobrzeg.pl

Lista zgłoszeniowa

Karta rekrutacji

 

 


Translator

Polish Dutch English French German Italian Spanish Ukrainian

Polacy na Ukrainie

Slider

Partnerzy strategiczni

Slider

Wydarzenia

April 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 45

Wczoraj 216

Tygodniowo 1290

Miesięcznie 6104

Ogólnie 240824

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

LICEUM DYPLOMACJI

Slider

Stewardessy

Slider

Zagraniczne praktyki

Slider

Wspierają nas

Slider

Współpracują z nami

Slider

Realizowane projekty UE

Slider