Arrow
Arrow
Slider

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. KS.KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W TARNOBRZEGU

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej „RODO”, Administrator Danych Osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe.

Administratorem danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem”, jest Zespół Szkół nr 1 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, ul. Kopernika 49, 39 - 400 Tarnobrzeg. Można się z nami kontaktować listownie na adres siedziby Administratora, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefonicznie pod numerem: 15 823 31 51.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować telefonicznie pod numerem (15) 81-81-510, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem poczty: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poczty tradycyjnej: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg.

 1. Cel przetwarzania i podstawa prawna.

Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz przepisy prawa, w szczególności:
 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ;
 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (ze zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

oraz inne akty wykonawcze do ww. ustaw;

 1. wykonania umów zawartych z pracownikami oraz kontrahentami Administratora lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, lub związanym z ważnym interesem publicznym (podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. e RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. g RODO) w związku z wykonaniem zadań przez Szkołę, wynikających z ww. przepisów prawa;
 3. wykonania zadania w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO)
  oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym
  w dziedzinie zdrowia publicznego, takim jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi (art. 9 ust. 2 lit. i RODO);
 4. określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody - w zakresie określonym w treści zgody (podstawami prawnymi przetwarzania danych są: art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

W przypadku danych osobowych uczniów jest to przede wszystkim realizacja wynikających z przepisów prawa zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie uczniowi bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, również w okresie nauczania zdalnego (hybrydowego) w Szkole (dane osobowe uczniów
w okresie nauczania zdalnego (hybrydowego) w Szkole przetwarzane są w celu prowadzenia kształcenia uczniów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – podstawa prawna przetwrazania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z wymienionymi wyżej przepisami prawa).

 1. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. MEN, organ prowadzący, kuratorium oświaty, administracja skarbowa, podmioty związane
  z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON),
 • inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty realizujące obsługę projektów informatycznych).

 

 1. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie, w celu ich archiwizacji, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną Administratora, po którym zostaną usuniete w sposób i w trybie kreślonym
w ww. ustawie oraz instrukcji kancelaryjnej Administratora.

 1. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych w przypadkach, o których mowa w art. 20 RODO;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, o których mowa
  w art. 21 RODO.
 1. Informacja o prawie do cofnięcia zgody.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, osobie - która wyraziła zgodę przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, osobie - której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych.

Podanie danych osobowych Administratorowi jest wymogiem ustawowym lub umownym
w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Podanie danych osobowych Administratorowi może być niezbędne do realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, również gdy przetwarzanie jest niezbędne
ze względów związanych z ważnym interesem publicznym lub w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takim jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi. W sytuacji natomiast,
gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. W sytuacji obowiązku podania danych osobowych - ich nie podanie skutkować będzie brakiem realizacji przedmiotowego zadania.

 1. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Administrator Danych Osobowych – Zespół Szkół nr 1 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu,

reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Marcina Pilarskiego.


Translator

Polish Dutch English French German Italian Spanish Ukrainian

Polacy na Ukrainie

Slider

Partnerzy strategiczni

Slider

Wydarzenia

June 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 99

Wczoraj 267

Tygodniowo 1873

Miesięcznie 732

Ogólnie 695818

Kubik-Rubik Joomla! Extensions